ساختمان آموزشی شهرداری

نام پروژه: ساختمان آموزشی شهرداری

مکان پروژه: منطقه 13 تهران، پیروزی

متراژ پروژه: 2800 متر مربع

تاریخ پروژه: 1395

ساختمان آموزشی شهرداری