فن کویل

در سیستم تهویه مطبوع، فن کویل آخرین بخشی است که هوای مطبوع را به محیط می رساند. فن کویل ها با گردش آب سرد و یا گرم در داخل کویل های خود، می توانند هوای سرد و یا گرم را به درون فضای کاربری بدمند. از انواع فن کویل ها مورد استفاده در سیستم های تهویه مطبوع، از نوع زمینی (بالازن و روبه رو زن)، فن کویل سقفی توکار و فن کویل کاستی می توان نام برد.