ساختمان مسکونی بنیامین

نام پروژه: ساختمان مسکونی بنیامین

مکان پروژه: منطقه 1 تهران، خیابان ظفر

متراژ پروژه: 2500 متر مربع

تاریخ اجرای پروژه: 1399