مجتمع تجاری اداری رز

نام پروژه: مجتمع تجاری اداری رز

مکان پروژه: منطقه 22 تهران، شهرک راه آهن

متراژ پروژه: 25000 متر مربع

تاریخ پروژه: 1399