هواساز

دستگاه هواساز، دستگاهی است که هوای ورودی را فیلتر کرده و دما و رطوبت آن را تنظیم میکند. همچنین توزیع هوا را نیز در داخل محیط کاربری متعادل می نماید. باید توجه داشت که دستگاه های هواساز خودشان دمای هوا را نمی توانند کم یا زیاد کنند. در داخل دستگاه های هواساز کویل های سرمایشی و گرمایشی وجود دارد که با اتصال به چیلر یا VRF به عنوان دستگاه های سرمایشی و بویلر به عنوان دستگاه گرمایشی میتواند دمای هوا را تنظیم کند.