چیلر

چیلرها به دو نوع تراکمی و جذبی دسته بندی می شوند. چیلرهای تراکمی نیز به دو نوع آب خنک و هوا خنک تقسیم بندی شده و به صورت معمولی و مدولار ساخته می شوند. مبردهای مورد استفاده در بیشتر چیلرها مبردهای R-134a و R-22 و R-407c می باشند. برای رسیدن به ظرفیت های بیشتر می شود چیلرها به صورت مدولار به هم مرتبط کرد. کمپرسورهای موجود در این چیلرها از نوع کمپرسورهای پر بازده اسکرال و اسکرو می باشند. بنابر درخواست مشتری کندانسورهای این چیلرها میتوانند از نوع آب خنک و یا هواخنک طراحی گردند.